thumb image
Vols portar a terme funcions de màxima responsabilitat en un projecte de construcció? Converteix-te en Director Executiu d’obra, estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Estudiar el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació et permet optar a ocupar càrrecs de prestigi com el de Director Executiu d’Obra, que realitza funcions crucials i de màxima responsabilitat en qualsevol projecte d’obra o construcció. Es tracta d’un professional d’alt rang que controla tots els processos, esdevenint el màxim responsable en el terreny. De fet, totes les grans decisions de l’execució de l’obra passen per les seves mans.

Però, quines són les funcions concretes d’un Director Executiu d’Obra? Les anotem a continuació:

  • Verificar la recepció a l’obra dels productes de construcció, i ordenar la realització dels assaigs i proves necessaris.
  • Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució i la disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.
  • Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències.
  • Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades.
  • Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, i aportar els resultats del control realitzat.
  • Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director de l’obra.
  • Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas que es produeixi, conjuntament amb la DO.

A més, durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi tècnic de l’edificació), el Director de l’Execució d’Obra haurà de dur a terme i documentar els controls següents:

  • El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels sistemes que se subministren a les obres.
  • El control d’execució de l’obra.
  • El control d’obra acabada.

Finalment, també cal destacar que al llarg d’un projecte de construcció, el Director de l’Execució de l’Obra ha de controlar l’execució de cada unitat d’obra i verificar-ne el replantejament, els materials que s’utilitzin, l’execució correcta i la disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com, les verificacions i altres controls que s’hagin de fer per comprovar-ne la conformitat, amb el que, s’indica al projecte, la legislació aplicable, les normes de la bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa.

Així doncs, estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, podràs convertir-te en Director Executiu d’Obra i assumir la funció tècnica de dirigir qualsevol obra i de controlar qualitativament i quantitativa la construcció i la qualitat d’allò edificat.