Són molts els aparelladors que treballen en l’àmbit de la creació de sòl i l’urbanisme, especialment els relacionats amb l’administració municipal. Els project managers també han d’afrontar sovint aquesta fase en la gestió del procés immobiliari, tot i que, en general, es considera aquest un àmbit encara per desenvolupar dins el nostre col·lectiu. Això no obstant, hi ha aparelladors que s’hi han especialitzat i exerceixen amb total competència.

Aquesta tasca es pot desenvolupar en serveis tècnics municipals com ara les àrees d’urbanisme, vies i obres, etc. La presència d’arquitectes tècnics en les oficines tècniques dels ajuntaments, com a funcionaris o contractats, és una constant històrica, com l’és també que una de les seves funcions més característiques per a les corporacions locals ha estat i és la seva intervenció en els expedients de llicències d’obres, a l’efecte d’informar sobre la seva adequació als instruments urbanístics aplicables en cada cas.

Els arquitectes tècnics tenen la capacitació tècnica professional pel que fa a l’assessorament en matèria urbanística i informació dels expedients de sol·licitud de llicències. Prova d’això és que els serveis tècnics municipals de la pràctica totalitat dels ajuntaments espanyols estan integrats o compten amb arquitectes tècnics.

I també a empreses públiques per a la promoció i manteniment d’habitatges, administració autonòmica i administració de l’Estat (direcció d’obres, actuacions de seguretat i salut i manteniment d’immobles a càrrec dels diferents departaments i ministeris).