El futur de l’arquitectura tècnica està vinculat a la sostenibilitat i l’eficiència energètica. En aquest sentit, el paper de l’arquitecte tècnic és clau per minimitzar l’impacte dels edificis en l’entorn ambiental. Ara bé, per garantir una arquitectura sostenible és fonamental que l’aparellador conegui i domini de principi a fi el projecte de construcció.

La tasca de l’aparellador és clau per facilitar un major confort en la vida de les persones i alhora, treballar en mesures d’estalvi energètic que afavoreixin una gestió i consum responsables dels recursos naturals. Actualment, a tot el món, trobem construccions adaptades al clima i als recursos que ofereix l’entorn, garantint comoditat i una major eficiència energètica. 

Sens dubte, construir edificis eficientment energètics és totalment necessari. Actualment, els habitatges acaparen el 20% del consum total d’energia. Una xifra que no es pot passar per alt i en la qual, l’arquitecte tècnic pot contribuir aplicant les noves tecnologies per reduir-la. Com? Analitzant el cicle de vida dels materials i sistemes, emprant materials més respectuosos amb el medi ambient; implementant projectes de rehabilitació energètica, auditories energètiques i atorgant un major protagonisme a les energies renovables. De cara al 2030 a Europa es generaran més de tres milions de llocs de treball en aquest àmbit respecte als quals hi havia en 1995.

Així doncs, el futur professional de l’arquitecte tècnic ha d’encaminar-se cap a una arquitectura sostenible, tenint en compte l’impacte d’un edifici durant tot el seu cicle de vida, des de la seva construcció, passant pel seu ús i enderrocament final. Prestant també especial atenció als recursos que s’utilitzaran, els consums d’aigua i energia dels propis usuaris i finalment, la qual cosa succeirà amb els residus que generarà l’edifici al moment que es derroqui.