Una de les etapes del cicle de vida dels edificis és la rehabilitació, donar un altre ús a un edifici que ja ha realitzat les seves funcions durant un llarg període de temps. És l’arquitecte tècnic l’encarregat de realitzar aquest procediment.

Cal assenyalar que en la rehabilitació, cada vegada, prenen un major protagonisme els sistemes constructius per garantir que aquests siguin més sostenibles. Ara bé, a l’hora de rehabilitar és imprescindible emprar materials respectuosos amb l’entorn i sempre tenint en compte el cicle de vida dels mateixos. És a dir, valorar aspectes com l’energia necessària per a la seva fabricació, els recursos, l’energia per al seu transport, la seva posada en obra, la distribució i el seu possible reciclatge.

En tot aquest procés, és molt important realitzar un diagnòstic previ i acurat de l’immoble, avaluar energèticament les construccions existents, incorporar les energies renovables, apostar per la reconstrucció amb una demanda energètica gairebé zero, millorar les instal·lacions d’aigua, clima i calefacció, entre altres factors.

Sens dubte, la rehabilitació permet la posada al dia d’habitatges garantint una millor qualitat de vida dels seus habitants i una menor contaminació mediambiental, gràcies a l’ús de materials naturals, energies renovables i l’aposta per la sostenibilitat. En tot aquest procés, l’aparellador juga un paper clau, a l’hora de garantir les condicions necessàries d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica.