thumb image
Quantity surveyor, una sortida professional amb un gran reconeixement internacional en el sector de l’arquitectura tècnica

Un dels perfils professionals més demandat i amb un gran reconeixement internacional és el del Quantity Surveyor, el responsable de la gestió econòmica d’un projecte de construcció. Durant la darrera edició del Construjove, Alberto Fernández, Quantity Surveyor del FC Barcelona va definir l’essència d’aquesta professió i les seves principals funcions. En primer lloc, va destacar que és el responsable de definir els costos del projecte i dels contractes, d’una forma eficient i ajustada.

Per tant, el Quantity Surveyor és el principal encarregat de la gestió de costos de l’obra, des dels costos inicials del projecte fins a l’execució final, tractant de minimitzar les despeses i millorant la relació qualitat-preu. A més, aquest professional informa el Project Manager i ofereix assessorament en tot el procés de presa de decisions en la gestió d’un projecte, des de la seva concepció inicial fins a la realització final.

Per aquest motiu, tal com va comentar Alberto Fernández, el Quantity Surveyor intervé a totes les fases del procés de construcció, tant a la de preconstrucció, construcció, com a la de manteniment o rehabilitació. Entre les seves funcions cal destacar: la realització d’estudis previs immobiliaris per estimar els materials, estimació del temps i els costos de l’obra; la preparació, negociació i anàlisi dels contractes i de la documentació per a la licitació; anàlisi de projectes, bases de dades i l’avaluació comparativa; estimació de costos i anàlisis de riscos econòmics; planificació i programació; recomanar una proposta d’adjudicació al promotor; col·laborarà per garantir que el projecte compleixi tots els requisits legals; valorar el treball acabat i l’organització de les certificacions, entre altres. D’altra banda, aquest professional, també pot realitzar altres tasques en el seu dia a dia professional com les due dilligence, auditories de projectes, licitació d’obres i serveis, redacció de plecs, elaboració de contractes, mediació en reclamacions, etc.

Tenint en compte les funcions del Quantity Surveyor, es pot afirmar que l’aparellador és el professional més adient per exercir aquesta professió. D’una banda, perquè compta amb la formació tècnica necessària; doncs, coneix els mètodes i projectes de construcció. I a més, els arquitectes tècnics, també disposen d’una metodologia de treball, són capaços de portar a terme un correcte seguiment econòmic de les obres i una adequada planificació. Tot plegat fa que l’aparellador pugui exercir amb plenes garanties aquesta posició laboral.

En definitiva, si vols treballar com a Quantity Surveyor, una professió amb àmplies perspectives de futur, molt comuna a països com el Regne Unit o Austràlia, estudia el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, ja que, és la porta que t’obrirà la via a aquesta important especialitat professional.