thumb image
Què són els Smart Buildings?

Quan parlem dels Smart Buildings ens estem referint a les noves edificacions de les ciutats del futur. Aquest terme està arrelant amb molta força al Regne Unit, i fa referència a aquells edificis que utilitzen les noves tecnologies per optimitzar totes les operacions,  facilitant una gestió integrada i en definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones que viuen als edificis.

L’edificació del futur haurà de connectar de manera holística tots els components d’una manera dinàmica i funcional, minimitzant el cost energètic i l’impacte sobre el medi ambient.

La NASA a Califòrnia

Un dels exemples més clars d’aquest tipus d’edificis és la Base del desenvolupament sostenible de la NASA a Moffett Field, a Califòrnia, que gaudeix d’una tecnologia de control intel·ligent que permet administrar per zones l’edificació i subministrar dades en temps reals a través de l’estructura.

Són precisament els arquitectes tècnics del futur els que jugaran un paper molt important en l’edificació dels ‘Smart Buildings’, ja que participen en totes les etapes de la construcció. Estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació seràs el protagonista de l’edificació del futur.