thumb image
La rehabilitació, un àmbit a l’alça que obre un ampli ventall d’oportunitats laborals als aparelladors

El present i futur de l’arquitectura tècnica passen per la rehabilitació. Actualment, disposem d’un parc edificatori bastant envellit. De fet, les inspeccions tècniques remarquen la necessitat de rehabilitar façanes, cobertes i ascensors. En aquest context, l’aparellador és el professional que disposa dels coneixements més sòlids en matèria de seguretat, salut laboral, materials de construcció i sistemes constructius. A més, d’estar específicament capacitat per intervenir en el cicle de vida de tot tipus d’edificacions.

Sens dubte, la rehabilitació, cada vegada, pren un major protagonisme en els sistemes constructius per garantir que aquests siguin més sostenibles. Ara bé, a l’hora de rehabilitar és imprescindible emprar materials respectuosos amb l’entorn i sempre tenint en compte el cicle de vida dels mateixos. És a dir, valorar aspectes com l’energia necessària per a la seva fabricació, els recursos (matèria primera), l’energia pel seu transport, les transformacions que es requereixen, la seva posada en obra, la distribució, el seu possible reciclatge o reutilització. En tot aquest procés, és molt important realitzar un diagnòstic previ i acurat de l’immoble, avaluar energèticament les construccions existents, incorporar les energies renovables, apostar per la reconstrucció amb una demanda energètica quasi zero, millorar les instal·lacions d’aigua, clima i calefacció, entre altres factors.

Com hem comentat, en aquesta fase, l’aparellador també juga un paper clau, doncs, és qui determina, en gran part, els criteris d’eficiència energètica que s’incorporen en el procés de rehabilitació. Actualment, algunes de les solucions que ja s’estan emprant són: les cobertes i façanes verdes, encarregades de col·laborar en la disminució de l’escalfament a les ciutats; els edificis nZeb (Nearly Zero Energy Buildings). Precisament, un dels grans reptes del sector de la construcció, en tots els països europeus, serà complir l’objectiu que marca la Directiva d’Eficiència Energètica d’Edificis (2010/31/UE) pel 31 de desembre del 2020: edificis amb un consum d’energia quasi zero; edificis construïts amb l’estàndard Passivhaus que aconsegueixen reduir en un 75% les necessitats de calefacció i refrigeració; la rehabilitació amb fusta, la construcció efímera, etc.

La rehabilitació és necessària per garantir edificis més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. En aquest sentit, es converteix en un sector que ofereix un gran ventall d’oportunitats professionals als aparelladors i una veta de treball immensa.

Forma’t en una professió de futur, estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.