Coneix els principals centres universitaris de Catalunya on s’imparteix el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

UPC. La Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’arquitectura, l’enginyeria, les ciències i la tecnologia. Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la transversalitat en el coneixement, la innovació docent i l’emprenedoria, la UPC forma persones i professionals competents amb capacitats i habilitats per fer front als reptes presents i futurs. Al seu Campus, podràs estudiar el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, una titulació que et proporcionarà una formació de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teòriques, tècniques i tecnològiques pròpies del sector de l’edificació. Adquiriràs les competències necessàries per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el cicle de l’edificació (construcció, manteniment, rehabilitació, desconstrucció i urbanització); dirigir l’execució d’obres d’edificació i portar-ne el control de qualitat i quantitat; redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral; realitzar càlculs, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions i anàlisis de patologia i efectuar aixecaments de plànols de solars i edificis; elaborar projectes tècnics i portar la direcció d’obres d’edificació; participar en els processos de gestió de la qualitat en l’edificació; realitzar anàlisis i certificacions d’eficiència energètica i estudis de sostenibilitat en els edificis i gestionar-ne l’ús, la conservació i el manteniment; assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials per a la construcció, i gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Més informació en aquest enllaç.

UDL. La Universitat de Lleida (UdL) combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Pel que fa al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, s’imparteix a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL, una escola tècnica superior d’alta qualitat amb un bon planter de professorat i molt sensibilitzada envers les necessitats professionals de les empreses del nostre entorn. Els estudiants d’arquitectura tècnica i edificació de l’EPS gaudeixen de grups reduïts així com d’un tracte personal i directe amb el professorat. A més, tots els estudiants del grau realitzen pràctiques tutelades en una empresa del sector donat que aquestes pràctiques es configuren com una assignatura integrada en el pla d’estudis. Dins de l’optativitat del grau hi ha tres itineraris d’especialització en les temàtiques de Rehabilitació, Construcció Sostenible  i d’Introducció a Projectes. Cal destacar el perfil internacional de l’EPS, cosa que permet que els estudiants puguin fer estades reglades a d’altres països o fins i tot cursar dobles titulacions internacionals, com ara el Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i Civil Engineering (VIA UC – Dinamarca). Més informació en aquest enllaç. 

UdG. La Universitat de Girona (UdG) és una institució pública que cerca l’excel·lència en la docència i en la recerca, i que participa en el progrés i el desenvolupament de la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials i les arts. Quant al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, podràs estudiar-lo a l’Escola Politècnica Superior, el centre de la tecnologia, l’enginyeria i l’arquitectura de la UdG, que gaudeix d’un bon prestigi acadèmic i és pioner en dobles titulacions i màsters innovadors. Aquest centre disposa de l’entorn acadèmic necessari per adquirir i desenvolupar amb excel·lència les habilitats professionals que es requereixen avui dia, en un campus integrat amb tots els serveis residencials i de la vida universitària, i amb connexió directa en recerca, transferència i polítiques d’inserció laboral amb les empreses més dinàmiques i innovadores del país. En aquest centre, podràs formar-te en els àmbits de l’arquitectura tècnica, l’enginyeria i la tecnologia, és a dir, en sectors que contribueixen al progrés, el benestar i l’avenç de la nostra societat. Els professionals d’aquests camps són dels més ben retribuïts i tenen un percentatge més elevat d’estabilitat laboral (contractació fixa) entre les diferents àrees disciplinàries segons l’informe d’inserció laboral elaborat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) del 2011. Més informació en aquest enllaç.

La Salle. La innovació en l’ensenyament és l’empremta distintiva del Campus de La Salle (Universitat Ramon Llull). Els primers estudis universitaris d’aquest centre a Barcelona daten de 1903, sent una escola pionera al servei de la indústria catalana. L’objectiu d’aquest centre és oferir una formació de qualitat amb el propòsit de dotar als alumnes del coneixement, habilitats i experiències necessàries per ser efectius en el desenvolupament de les seves carreres professionals. A la Salle podràs estudiar Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, el primer grau d’aquesta especialitat a Catalunya i un dels primers a tota Espanya, que va ser aprovat d’acord amb el nou Espai Europeu d’Ensenyament Superior. El pla d’estudis d’aquesta titulació universitària es basa en l’aprenentatge de la construcció i gestió d’obres i projectes. Capacita als titulats per a treballar en qualsevol procés de construcció, des de l’estudi de la seva viabilitat i promoció fins a l’execució i posterior vida útil. A més, l’itinerari formatiu incideix en els aspectes de gestió integral del procés constructiu, dels quals els titulats en Arquitectura Tècnica i Edificació n’han de ser els protagonistes. Més informació en aquest enllaç.