thumb image
El tècnic de capçalera, una de les sortides professionals que creix amb força en l’àmbit de l’arquitectura tècnica

Les sortides professionals de l’arquitectura tècnica estan directament vinculades al cicle de vida dels edificis. És a dir, a la creació de sòl i urbanització, concepció i disseny, construcció, explotació i manteniment, rehabilitació, enderrocament o desconstrucció. Tot i que tradicionalment, la figura de l’arquitecte tècnic ha estat vinculada a l’àmbit de la construcció; cal dir que aquest professional disposa d’una visió global del procés d’edificació i, per la seva polivalència i capacitat d’adaptació, s’està posicionant com a expert en totes les fases del cicle, o com a especialista centrat en alguna d’aquestes. En aquest sentit, cal assenyalar que s’està produint un desplaçament del core business de la professió que inicialment s’havia centrat en la fase de construcció cap a la resta de fases del cicle.

Precisament, una de les activitats que està agafant més força és la del manteniment, una fase que està a mig camí entre la construcció i la rehabilitació i que ofereix un nínxol d’oportunitats per al nostre col·lectiu, la qual cosa, consolida així el nostre posicionament fort en aquesta meitat del cicle corresponent a tot el que està relacionat amb l’edifici existent. En aquest context una de les figures que cada cop pren més protagonisme és la de tècnic de capçalera o consultor tècnic d’edificació, l’autèntic encarregat de vetllar per la salut dels edificis. Per aconseguir-ho, analitza a fons cada cas, estableix un diagnòstic fiable i recomana el millor tractament.

El tècnic de capçalera és un professional de confiança, que treballa perquè les persones visquin més segures, gaudeixin de més confort, estalviïn energia i diners, tot respectant el medi ambient.  Per tant, per encàrrec de la comunitat de propietaris, vetlla per la conservació i el manteniment de l’habitatge i la qualitat de la construcció, allarga la vida de l’edifici i assegura la qualitat de vida dels seus ocupants. És un ‘metge’ que té cura de la salut de qualsevol edifici.

Qualsevol aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació col·legiat és un professional amb la preparació tècnica idònia per assumir aquesta funció. Per al desenvolupament de les seves tasques compta amb el suport del col·legi professional que certifica la seva competència, li proporciona la formació continuada que necessita i l’assessora en el seu dia a dia professional.

Sens dubte, els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Moltes construccions requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a les seves instal·lacions, condicions d’accessibilitat i confort. En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment per assegurar-ne el correcte manteniment i adequar l’edifici a la legislació vigent. Gràcies a la intervenció d’aquest tècnic, els habitatges sempre estan en bones mans. Però, concretament quines són les seves tasques:

  • Valorar i diagnosticar l’estat de conservació de l’edifici per informar de les mesures correctores necessàries.
  • Projectar, dirigir i gestionar les obres que calen per mantenir l’edifici en bones condicions d’ús. 
  • Planificar i gestionar el manteniment preventiu i correctiu de l’edifici, i les reparacions necessàries, tenint en compte el seu cicle de vida.
  • Adequar l’edifici als requeriments legislatius, fent-se càrrec de la gestió d’autoritzacions administratives i tramitacions amb les administracions públiques, empreses subministradores i altres entitats. 
  • Estudiar i avaluar l’adequació ambiental de l’edifici i les seves condicions d’eficiència energètica i d’accessibilitat
  • Informar i valorar la situació de l’edifici a efectes urbanístics i jurídics.

Si vols treballar com a tècnic de capçalera, una de les sortides laborals en alça de l’arquitectura tècnica; estudia el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.