thumb image
Cap d’obra, el perfil més demandat per les empreses del sector de l’arquitectura tècnica i la construcció

Gràcies a la recuperació del sector de la construcció, el o la Cap d’obra torna a ser un dels perfils professionals més demandats per les empreses del sector. En el marc de la darrera edició del Construjove, Montse Jorba, Cap de producció d’Acciona-Copcisa, va fer esment a aquesta posició laboral, destacant que ha de ser un professional amb perfil polivalent i amb dots de lideratge dins de l’obra, així com amb altres agents externs.

El Cap d’obra és el responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de les obres que l’empresa constructora o contractista li ha assignat, tenint en compte les directrius de la direcció facultativa o grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte arquitectònic i controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També, informa periòdicament a la direcció facultativa i al cap de grup de l’estat de les obres, pel que fa a planificació, costos i qualitat.

Tal com va comentar Montse Jorba, aquest professional ha de ser un bon executor, amb capacitat previsora; un estrateg amb una visió global, per tal de trobar les millors solucions. En el seu dia a dia professional, el Cap d’obra ha d’estar compromès amb tots els agents que intervenen en un projecte: clients, equip humà, col·laboradors, proveïdors i subcontractes, així com, amb la societat en general. En aquest sentit, ha de conèixer els punts forts, millorar els punts febles, adaptar-se constantment als canvis i formar-se contínuament en les noves tecnologies i tendències de futur de l’arquitectura tècnica com per exemple: en el BIM.

En definitiva, l’objectiu final d’aquest professional ha de ser realitzar un projecte de qualitat, executat en el termini establert. Ara bé, perquè tot surti en bones condicions és imprescindible: controlar els riscos tècnics, econòmics i legals; duu a terme el seguiment i les correccions necessàries per garantir la qualitat de l’obra; mantenir constantment un equilibri econòmic, qualitatiu, garantir la seguretat; optimitzar la venda i el cost; conèixer el marc contractual, és a dir, les regles del joc: terminis, penalitzacions, legislació, gestionar tota la documentació de l’obra: actes; llicències i permisos; contractes; llibres de l’obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; etc.

Sens dubte, els aparelladors, tant per la seva formació com per la seva experiència, són els professionals que millor poden realitzar la tasca de Cap d’Obra. Si vols dedicar-te amb plenes garanties; estudia el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.