L’arquitecte tècnic, per la seva polivalència i visió global del cicle, ha participat activament en les fases de la concepció de projectes d’obra nova, generalment en règim de col·laboració i especialment aquelles en què és expert com ara la definició dels sistemes constructius i elecció de materials, definició dels costos, organització i planificació de les obres. En aquesta fase es consoliden algunes especialitats com el consultor d’estructures o d’instal·lacions. Igualment apareixen noves especialitzacions com les relacionades amb l’eficiència energètica, la seguretat i salut, el BIM o la bio-construcció.

Les atribucions professionals que determina la LOE han reconegut la capacitat de projectar del nostre col·lectiu en els projectes d’intervenció en edificis existents i en determinats projectes d’obra nova, i amb això desenvolupar la funció completa de projectar i dirigir obres, des de la concepció fins al lliurament a l’usuari. Destaca la intervenció parcial en edificis existents, malgrat els límits que la LOE identifica en la nostra capacitat d’intervenir com a projectistes.